Şcoala MIHAI EMINESCU Ighiu

 

A.    Planul pentru Ameliorare şi dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor

Etape:

1.     Asumarea răspunderii de către profesori (individual şi pe arii curriculare)

a.       Profesorul şi învăţătorul răspund 100% pentru ceea ce ştie elevul – esenţa primei legi a învăţării

b.      Tuturor trebuie să ne pese de calitatea instructivă din şcoală

c.       Profesorul nu răspunde strict pentru disciplina lui ci şi pentru formarea competenţelor de bază (ce fel de probleme se pot rezolva la fizică dacă el nu ştie să socotească)

d.      Formarea competenţelor de bază trebuie să fie un obiectiv prioritar, indiferent de disciplină, care trebuie să contribuie prin mijloace proprii la realizarea lor

e.      Elevii trebuie obişnuiţi că prioritatea noastră nr. 1 este formarea competenţelor de bază şi că nu facem rabat de la aceasta

f.        Elevii care nu au realizat aceste competenţe de bază nu fac altceva până când nu învaţă minimul necesar

g.       Din ciclul primar elevii nu pleacă fără câteva competenţe de bază

h.      Trebuie să muncim mai mult dar ne vom bucura că elevii sunt mai capabili

 

 

2.     Formarea echipelor pe arii curriculare pentru identificarea competenţelor de bază

Scopul Unificarea şi Concentrarea eforturilor tuturor cadrelor didactice şi asumarea comună a rezultatelor

a.       La nivelul ariilor curriculare se identifică în şedinţe comune competenţele comune şi specifice ce trebuie formate, se trec pe site la noţiuni deprinderi de format

b.      Se stabileşte un plan comun de muncă, cu responsabilităţi individuale pentru formarea lor care va fi dus la îndeplinire prin conţinuturile specifice fiecărei discipline din aria curriculară

c.       Fiecare profesor identifică cum anume poate dezvolta la disciplina sa competenţele de bază

 

3.     Stabilirea nivelului lor de realizare la elevi

 

a.      Realizarea de teste pe competenţe şi aplicarea lor

b.      Corectarea testelor şi întocmirea situaţiilor de ansamblu şi individuale privind pregătirea reală a elevilor

c.       Consemnarea rezultatelor pe site pentru a cunoaşte toţi colegii situaţia

d.      Discutarea rezultatelor în consiliul clasei

 

4.     Mobilizare resurse şi efort comun pentru dezvoltarea lor graduală

a.      Profesorii comunică în Consiliul Clasei şi stabilesc împreună priorităţile pe elevi şi apoi desfăşoară activităţi specifice cu elevii care nu au competenţele de bază

b.      Au loc întâlniri lunare pentru identificarea progresului realizat şi se ameliorează procesul pentru a se creşte eficienţa şi realizarea unei recuperări cât mai bune

c.       Consemnarea progreselor pe site şi consultarea lui pentru a fi la zi cu situaţia

 

 

5.     Evaluarea permanentă a procesului şi ameliorarea lui

a.      Se realizează lunar evaluarea continuă a progreselor la nivelul consiliului clasei

b.      Progresul realizat se consemnează pe un mediu de informare accesibil şi colegilor, pe site-ul şcolii, secţiunea dedicată rezultatelor şcolare

c.       Se urmăreşte trecerea succesivă la etape superioare de învăţare a cunoştinţelor de bază

d.      Şefii de catedra întocmesc şi prezintă situaţia, progresele realizate, în Consiliul de Administraţie la fiecare 2 luni

 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

 

B.    Elaborarea unei noi fișe de evaluare a cadrelor didactice în conformitate cu experiențele avansate în evaluarea cadrelor didactice

 

Etape:

a.      Identificarea caracteristicilor personale ce influențează activitatea didactică

b.      Identificarea principalelor linii directoare ce țin de munca profesorului

c.       Stabilirea principalilor parametri ai comportamentului proactiv a profesorului

d.      Corelarea indicatorilor și stabilirea punctajului acordat pentru fiecare item

e.      Prezentarea fișei în Consiliul Profesoral și ameliorarea acesteia

 

Răspund: Director, director adjunct,responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

 

 

C.     Ameliorarea activității cadrelor didactice

 

Formarea caracterului – exemplul personal - cea mai bună lecţie (Educaţia morală – continuă abordarea temelor propuse în anul precedent)

Etape:

a.      Diriginţii şi învăţătorii fac o informare scrisă la comisie privind temele abordate

b.      Integritate maximă şi efort susţinut pentru a ne face fiecare treaba cît mai bine -  exemplu viu de tărie de caracter

c.       Intrarea la timp la ore arată responsabilitatea noastră şi dorinţa de a profita de timpul alocat pentru un ajutor cât mai eficient elevilor. Dacă elevii văd că noi furăm din timpul pe care ar trebui să li-l acordăm, ne vor urma exemplul şi vor fura din timpul alocat disciplinei noastre, iar ca bonus ne vor respecta mai puţin

d.      Disciplina şi respectarea permanentă a regulilor, a curăţeniei în clasă – condiţii de bază, trebuie urmărite de toate cadrele didactice

e.      Îndeplinirea sarcinilor care revin cadrelor didactice, întocmirea şi parcurgerea unui plan de dezvoltare centrat mai ales pe perfecţionarea relaţiei cu elevii şi individualizarea învăţării, deoarece fără preocupare explicită în acest sens nu se pot înregistra face progrese

 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

 

D.    Mobilizarea voinţei şi creşterea interesului elevilor

 

Etape:

a.      Elevii văd cât de mult ne dorim noi să îi ajutăm, dacă observă interesul nostru faţă de persoana lor şi ei vor fi mai interesaţi, dacă ne mulţumim cu puţin, puţin fac şi ei…

b.      Relaţiile noastre cu elevi trebuie să fie pozitive, cu „tensiune” spre creşterea rezultatelor

c.       Aprecieri pozitive cît mai dese, orice progres trebuie încurajat

d.      Mai multă iertare şi înţelegere din partea noastră, trebuie să nu uităm că adesea ei nu ştiu foarte multe, nici măcar să se comporte civilizat, iar datoria noastră este să îi învăţăm

e.      Implicarea tuturor elevilor în efortul de învăţare, nu trebuie neglijaţi cei care nu pot ţine pasul. Tot timpul trebuie să aibă şi ei de lucru, la dezvoltarea competenţelor de bază

 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

 

E.     Construirea unei imagini noi pentru educație dintr-o perspectiva actuală

 

Etape:

a.      Identificarea principalelor nevoi de dezvoltare a cadrelor didactice

b.      Selectarea surselor de informare

c.       Adunarea și prelucrarea materialelor

d.      Publicarea pe site

e.      Prezentarea rezultatelor în Consiliul Profesional și discutarea lor

 

Răspund: Director, director adjunct, responsabili comisii metodice pe discipline

Termen: An școlar

 

F.     Ameliorarea climatului din familiile elevilor prin activități de parenting și familiarizare a părinților cu bazele educației prin iubire.

 

Etape:

a.      Identificarea principalelor probleme ce țin de ameliorarea climatului familial

b.      Selectarea surselor de informare

c.       Adunarea și prelucrarea materialelor

d.     Publicarea pe site

e.      Prezentarea rezultatelor în Ședințelor cu părinții și discutarea lor

 

Răspund: Director, responsabili comisii metodice comunicare cu familia și a diriginților

Termen: An școlar

 

 

G.    Informarea privind utilizarea TIC în educație prin participarea la o vizită de studiu în Italia (continuare eforturi din anul școlar precedent)

 

Etape:

a.      Pregătirea materialelor de prezentare a țării, a școlii, a sistemului educativ românesc și a realizărilor în domeniul TIC

b.      Participarea la vizita de studiu

c.       Evaluarea materialelor prezentate în cadrul întâlnirilor

d.      Diseminarea rezultatelor și valorificarea lor

 

Răspund: Director

Termen: An școlar

H.   Finalizarea Grădiniței cu Program normal Ighiu și realizarea de lucrări de reparații la școli (continuare).

 

a.      Intensificarea eforturilor pentru tragerea resurselor financiare de la bugetul de stat

b.      Elaborarea planului de reparații și atragerea de fonduri de la primărie

c.       Urmărirea activității constructorului și ameliorarea proiectului unde este necesar

d.      Finalizarea grădiniței

e.      Realizarea lucrărilor de reparații

 

Răspund: Director, administrator financiar

Termen: An școlar

 

 

Realizare planuri de dezvoltare anuale 2008-2009

 A.
Planul pentru Ameliorarea și dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor

 

            Este un plan complex, care nu poate fi evaluat decât în timp și este relativ dificil de evalua pe toate componentele (spre exemplu asumarea răspunderii cadrelor didactice).  Nu a fost realizat decât parțial, elementele nerezolvate vor fi abordate din aceeași perspectivă sau una complementară în noul an școlar. Astfel, nu au fost identificate decât parțial competențele de bază. Stabilirea nivelului de realizare a fiecărei competențe la fiecare elev este dificil de evaluat și înregistrat în absența unor instrumente valabile. Se impune o extindere a facilităților oferite de aplicația Amicus pentru a oferi suport și pentru acest lucru.

            Evaluarea procesului este dificilă, aproape imposibil de realizat fără o memorare precisă a pozițiilor succesive ocupate e elev în evoluția lui.

 B. Elaborarea unei noi fișe de evaluare

 

            A fost realizată o nouă fișă de evaluare bazată în special pe cartea Structura personalității profesorului a d-nei Anca Dragu. Fișa a fost discutată și îmbunătățită prin discuțiile din Consiliu profesoral. Din nefericire pentru acest demers ministerul a emis în primăvară un model de fiță de evaluare a cadrelor didactice astfel că fișa elaborată de noi este inaplicabilă.

 C. Ameliorarea activității cadrelor didactice

 

 

            Sensibilizarea cadrelor didactice în privința importanșei caracterului s=a făcut prin prezentarea influenței acestuia asupra a tot ce face o persoană și cât este ușor de evaluat de o persoană avizata.  Seriozitatea cu care sunt îndeplinite sarcinile de lucru este determinată de caracter și elevii evaluează profesorii în special după caracter. Colegii pare să fii înțeles acest lucru dar credem că va fi nevoie să revenim din când în când asupra acestui subiect.

 

            D. Mobilizarea voinţei şi creşterea interesului elevilor

 

            Și acest plan a fost unul care a vizat resorturi adânci ale personalității, greu de evaluat. Încercând să schimbe o atitudine, un mod de raportare la școală și „muncă” dificultățile întâmpinate în atingerea obiectivelor au fost diverse. Majoritatea țin de faptul că școala lucrează împotriva curentului… Probabil ca măsurile propuse în acest plan, sau cel puțin o parte dintre ele, vor trebui avute permanent  în atenție de către cadrele didactice.

 

E.   Construirea unei imagini noi pentru educație dintr-o perspectiva actuală

 

            Studiile făcute pe această temă au depășit mult planul inițial. Astfel a fost realizat un site, cu un nou domeniu www.neweducation.ro, nu doar câteva pagini pe site-ul școlii. Acesta a avut parte de o bună primire, nu doar din partea colegilor și părinților  din școală ci și celor care l-au vizitat. Este menționat și de alte site-uri și are zilnic mai mulți vizitatori. Site-ul este atrectiv, un design modern, cu galerii de imagini și filme pe diverse teme, inclusiv numeroase pledoarii pentru schimbarea educației.

 

F.    Ameliorarea climatului din familiile elevilor prin activități de parenting și familiarizare a părinților cu bazele educației prin iubire.

 

            Încercarea de a ameliora climatul în care învață elevii s-a făcut în cadrul întâlnirilor avute la ședințele cu părinții. Interesul a fost maxim dar pentru o evoluție în timp, serioasă, ar fi necesare multe întâlniri și perseverență. Lipsa de timp și de interes sunt principalele piedici în această direcție. Cea mai bună care pare a fi educarea corectă a copiilor, la vârsta adultă oamenii sunt mai puțin dispuși să se schimbe și nu mai au timpul și determinarea necesară să o facă.

 

G.  Informarea privind utilizarea TIC în educație prin participarea la o vizită de studiu în Italia.

 

            Vizita a fost realizată cu succes, ceea ce a fost remarcabil a fost prezentat în ședințele Consiliului Profesoral.

 

H.  Finalizarea Grădiniței cu Program normal Ighiu și realizarea de lucrări de reparații la școli

 

            În acest an școlar a fost finalizată construcția pentru Grădinița cu Program Normal Ighiu. Satisfacția este crescută mai ales că sa construit într-o perioadă în care criza este prezentă. Este primul local construit special în acest sens în localitatea Ighiu